DZIECKO KOŃCZĄCE NASZE PRZEDSZKOLE:

Posiada:

 • wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia,
 • umiejętność praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji i komunikatywnego porozumiewania,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
 • wysoki poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 Przestrzega:

 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasad kulturalnego współżycia, postępowania według ustalonych norm.

  Szanuje:

 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania, wygląd i zachowania.
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne.

 Nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc.