Koncepcja pracy przedszkola:

 • oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.
 • ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwój jego aktywności. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Chcemy promować w środowisku lokalnym osiągnięcia wychowanków naszego przedszkola  i być placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.
 • Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w dokumentach i programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne, które stanowią integralną część koncepcji pracy przedszkola i są z nią spójne.
 • Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

Cele koncepcji pracy:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do samodzielnego, codziennego życia,
 • rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy,
 • sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie oddziaływań do jego potrzeb i możliwości,
 • kształtowanie postaw tolerancji, wyrozumiałości, pomocy i życzliwości,
 • stosowanie różnorodnych metod i form pracy w celu przygotowania dzieci do samodzielności w dalszym życiu i na kolejnych etapach edukacji,
 • systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, informacje otrzymane od specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedy) oraz  od rodziców i projektowanie działań pedagogicznych zgodnych z potrzebami dziecka,
 •  współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci, poprzez zebrania ogólne, kontakty indywidualne, organizowanie zajęć otwartych, jak również poprzez włączenie w organizację uroczystości i imprez przedszkolnych,
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w procesie edukacji,
 • organizowanie warunków działalności przedszkola, pozwalających na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji,
 • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,
 • zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantujących właściwą realizację zadań placówki, promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym