Wizja

Nasze przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci w warunkach przyjaznych, bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych, otacza wychowanków troską i miłością, zapewnia im opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia podopiecznym wszechstronny rozwój, ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Praca ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

Przedszkole planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany przez radę pedagogiczną program nauczania. Praca oparta jest na systemie daltońskim.

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczego działania, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności oraz promuje wartości moralne, niezbędne w życiu człowieka.  

Indywidualny rozwój każdego wychowanka jest monitorowany i w zależności od wyników badań prowadzone są zajęcia wspomagające, z zastosowaniem takich  metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki którym, dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.   

 Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich  aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie i są traktowani podmiotowo. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i kulturalnej, uczestniczącymi w życiu przedszkola. Angażują się w pracę na rzecz przedszkola. 

Przedszkole współpracuje z miejscowymi organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi. Posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność naszej placówki.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Misja:

Przygotowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem.

Pragniemy, m.in.:

  • stworzyć każdemu szansę rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb,
  •  rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość,
  • wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań,
  • kształtować poczucie własnej wartości,  tolerancji i patriotyzmu,
  • przygotować je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami,
  • umożliwić rozwój uzdolnień i zainteresowań,
  • kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego,
  • rozwijać kompetencje kluczowe i aktywność twórczą i
  • wyposażyć wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.